ALIMAKHEK SCANDO 450
ALIMAK HEK MCM 450
LIEBHERR 132 HC
LIEBHERR 112.K